Skip navigation links
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z _ 

A

abbreviationCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbbreviationSet
 
abbreviationIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbbreviationSet
 
ABSTRACT_FALSE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IXSClassDetail
 
ABSTRACT_FALSE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IXSDComplexType
 
ABSTRACT_FALSE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IXSDElement
 
ABSTRACT_TRUE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IXSClassDetail
 
ABSTRACT_TRUE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IXSDComplexType
 
ABSTRACT_TRUE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IXSDElement
 
ABSTRACT_UNSPECIFIED - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IXSClassDetail
 
ABSTRACT_UNSPECIFIED - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IXSDComplexType
 
ABSTRACT_UNSPECIFIED - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IXSDElement
 
AbstractShapeController - Class in com.vp.plugin.diagram
 
AbstractShapeController() - Constructor for class com.vp.plugin.diagram.AbstractShapeController
 
acceptEventActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
acceptEventActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
acceptEventActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
acceptEventActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
acceptEventActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
acceptEventActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
acceptEventActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
acceptEventActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
acceptEventActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
acceptEventActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
acceptEventActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
acceptEventActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
acceptEventActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
acceptEventActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
acceptEventActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
acceptEventActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
ACCESS_TYPE_READ - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAccess
 
ACCESS_TYPE_READ_WRITE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAccess
 
ACCESS_TYPE_UNDIRECTED - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAccess
 
ACCESS_TYPE_UNSPECIFIED - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAccess
 
ACCESS_TYPE_WRITE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAccess
 
ACKNOWLEDGE_MODE_AUTO_ACKNOWLEDGE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IEJBClassCodeDetail
 
ACKNOWLEDGE_MODE_DUPS_OK_ACKNOWLEDGE - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IEJBClassCodeDetail
 
ACKNOWLEDGE_MODE_UNSPECIFIED - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IEJBClassCodeDetail
 
actionCompleted() - Method in interface com.vp.plugin.model.IPluginAnimationCallback
 
actionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActionTypeSequence
 
actionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDTBDecisionTable
 
actionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActionTypeSequence
 
actionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDTBDecisionTable
Returns an iterator over the model elements IDTBAction.
ActionManager - Interface in com.vp.plugin
Deprecated. 
actionStateCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
actionStateCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
actionStateCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
actionStateCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
actionStateCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubActivity
 
actionStateCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
actionStateCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
actionStateIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
actionStateIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
actionStateIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
actionStateIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
actionStateIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubActivity
 
actionStateIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
actionStateIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
activationCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivation
 
activationCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrent
 
activationCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLine
 
activationIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivation
Returns an iterator over the model elements IActivation.
activationIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrent
Returns an iterator over the model elements IActivation.
activationIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLine
Returns an iterator over the model elements IActivation.
activityActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activityActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activityActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
activityActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
activityActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
activityActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
activityActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
activityActionCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
activityActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activityActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activityActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
activityActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
activityActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
activityActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
activityActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
activityActionIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
activityCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activityCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
activityCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
activityCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
activityCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
activityEdgeConnectorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activityEdgeConnectorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activityEdgeConnectorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
activityEdgeConnectorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
activityEdgeConnectorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
activityEdgeConnectorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
activityEdgeConnectorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
activityEdgeConnectorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
activityEdgeConnectorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activityEdgeConnectorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activityEdgeConnectorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
activityEdgeConnectorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
activityEdgeConnectorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
activityEdgeConnectorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
activityEdgeConnectorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
activityEdgeConnectorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
activityFinalNodeCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activityFinalNodeCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activityFinalNodeCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
activityFinalNodeCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
activityFinalNodeCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
activityFinalNodeCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
activityFinalNodeCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
activityFinalNodeCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
activityFinalNodeIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activityFinalNodeIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activityFinalNodeIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
activityFinalNodeIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
activityFinalNodeIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
activityFinalNodeIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
activityFinalNodeIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
activityFinalNodeIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
activityIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activityIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
activityIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
activityIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
activityIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
activityParameterNodeCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activityParameterNodeIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activitySwimlane2Count() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activitySwimlane2Count() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activitySwimlane2Count() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
activitySwimlane2Count() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
activitySwimlane2Iterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
activitySwimlane2Iterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
activitySwimlane2Iterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
activitySwimlane2Iterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
actor - Variable in class com.vp.plugin.model.IReferenceModelPresentationOption
 
ACTOR_DISPLAY_OPTION_FOLLOW_DIAGRAM - Static variable in interface com.vp.plugin.diagram.IUseCaseDiagramUIModel
 
ACTOR_LINK_PRESENTATION_ID - Static variable in interface com.vp.plugin.diagram.IUseCaseDescriptionDiagramUIModel
 
ACTOR_LINK_PRESENTATION_ID_NAME - Static variable in interface com.vp.plugin.diagram.IUseCaseDescriptionDiagramUIModel
 
ACTOR_LINK_PRESENTATION_NAME - Static variable in interface com.vp.plugin.diagram.IUseCaseDescriptionDiagramUIModel
 
actorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
actorCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
actorGoalCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActor
 
actorGoalIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IActor
 
actorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
actorIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
ACTUAL_SIZE - Static variable in interface com.vp.plugin.diagram.shape.IImageShapeUIModel
 
actualParameterCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IXPDLTool
 
actualParameterIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IXPDLTool
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
AD_HOC_ORDERING_PARALLEL - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IBPAdHocSubProcess
 
AD_HOC_ORDERING_SEQUENTIAL - Static variable in interface com.vp.plugin.model.IBPAdHocSubProcess
 
add(IShapeGroupable) - Method in interface com.vp.plugin.diagram.IShapeGroup
 
addAbbreviation(IAbbreviation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbbreviationSet
 
addAcceptEventAction(IAcceptEventAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addAcceptEventAction(IAcceptEventAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addAcceptEventAction(IAcceptEventAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addAcceptEventAction(IAcceptEventAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addAcceptEventAction(IAcceptEventAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addAcceptEventAction(IAcceptEventAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addAcceptEventAction(IAcceptEventAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addAcceptEventAction(IAcceptEventAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addAction(IAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActionTypeSequence
 
addAction(IDTBAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDTBDecisionTable
 
addActionState(IActionState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addActionState(IActionState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addActionState(IActionState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addActionState(IActionState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addActionState(IActionState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubActivity
 
addActionState(IActionState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addActionState(IActionState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addActivation(IActivation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivation
 
addActivation(IActivation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrent
 
addActivation(IActivation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLine
 
addActivity(IActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addActivity(IActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addActivity(IActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
addActivity(IActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addActivity(IActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addActivityAction(IActivityAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addActivityAction(IActivityAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addActivityAction(IActivityAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addActivityAction(IActivityAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addActivityAction(IActivityAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addActivityAction(IActivityAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addActivityAction(IActivityAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addActivityAction(IActivityAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addActivityEdgeConnector(IActivityEdgeConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addActivityEdgeConnector(IActivityEdgeConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addActivityEdgeConnector(IActivityEdgeConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addActivityEdgeConnector(IActivityEdgeConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addActivityEdgeConnector(IActivityEdgeConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addActivityEdgeConnector(IActivityEdgeConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addActivityEdgeConnector(IActivityEdgeConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addActivityEdgeConnector(IActivityEdgeConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addActivityFinalNode(IActivityFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addActivityFinalNode(IActivityFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addActivityFinalNode(IActivityFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addActivityFinalNode(IActivityFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addActivityFinalNode(IActivityFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addActivityFinalNode(IActivityFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addActivityFinalNode(IActivityFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addActivityFinalNode(IActivityFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addActivityParameterNode(IActivityParameterNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addActivitySwimlane2(IActivitySwimlane2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addActivitySwimlane2(IActivitySwimlane2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addActivitySwimlane2(IActivitySwimlane2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addActivitySwimlane2(IActivitySwimlane2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addActor(IActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addActor(IActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addActorGoal(IActorGoal) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActor
 
addActualParameter(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXPDLTool
 
addAdditionalClient(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbstraction
 
addAdditionalClient(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDependency
 
addAdditionalClient(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeployment
 
addAdditionalClient(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRealization
 
addAdditionalClient(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUsage
 
addAdditionalSupplier(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbstraction
 
addAdditionalSupplier(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDependency
 
addAdditionalSupplier(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeployment
 
addAdditionalSupplier(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRealization
 
addAdditionalSupplier(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUsage
 
addAliase(IAlias) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGlossary
 
addAlternativeUseCaseDescription(IUseCaseDescriptionItemContainer) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCase
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbstraction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAcceptEventAction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActionState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityAction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityEdgeConnector
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityFinalNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityObject
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityObjectFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityParameter
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityParameterNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityPartition
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActor
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAnyTrigger
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAccess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAggregation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationEvent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationFunction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInteraction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInterface
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationService
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateArtifact
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssessment
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssignment
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssociation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessEvent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessFunction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInteraction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInterface
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessObject
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessService
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateCapability
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateCommunicationPath
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateCommunicationPathBox
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateComposition
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateConstraint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateContract
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateCourseOfAction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDataObject
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDerived
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDistributionNetwork
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDistributionNetworkBox
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDriver
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateEquipment
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateFacility
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateGap
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateGoal
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateGrouping
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateImplementationEvent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfluence
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureFunction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureInterface
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureService
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateJunction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateMaterial
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateMeaning
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNetwork
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNetworkBox
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateOrJunction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateOutcome
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePrinciple
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateProduct
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateProvide
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateRealization
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateRepresentation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateRequire
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateRequirement
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateResource
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSpecialization
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateStakeholder
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateTechnologyCollaboration
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateTechnologyEvent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateTechnologyInteraction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateTechnologyProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateTriggering
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateUsedBy
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateValue
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateValueStream
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateWorkPackage
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArtifact
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAssociation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAssociationClass
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAssociationEnd
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAttribute
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageOwnerRelationship
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageRelationship
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBindingDependency
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMAssessment
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMAssessmentCategory
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMAsset
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMAssetCategory
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMBusinessPolicy
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMBusinessProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMBusinessRuleEnforcementLevel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMComposition
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMEnd
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMExternalInfluencer
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMGoal
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMInfluencerCategory
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMInfluencingOrganization
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMInfluencingOrganizationCategory
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMInternalInfluencer
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMLiability
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMMeans
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMMission
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMObjective
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMOrganizationUnit
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMOrganizationUnitCategory
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMPotentialReward
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMRelationship
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMRisk
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMStrategy
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMTactic
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMVision
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPAssociation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCallActivity
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCallChoreographyActivity
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCategory
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCategoryValue
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographyTask
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataAssociation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataObject
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataOutput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataStore
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPEndEvent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPGateway
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPGroup
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPIntermediateEvent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPMessageFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSequenceFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPStartEvent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTextAnnotation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPWSPartnerLinkType
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPWSProperty
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPWSPropertyAlias
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPWSQuery
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPWSRole
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBSElement
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBusinessRule
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBusinessRuleAssociation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBusinessRuleGroup
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallBehaviorAction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallConversation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallOperationAction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallout
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallTrigger
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICandidateItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICentralBufferNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IChangeTrigger
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IChartRelationship
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICheckListItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IChoice
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClause
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNApplicabilityRule
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNAssociation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCase
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseFile
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseFileItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseFileItemDefinition
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseFileItemOnPart
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseFileItemStartTrigger
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseParameter
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTask
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTaskDiscretionaryItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTaskPlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecision
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionParameter
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTask
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTaskDiscretionaryItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTaskPlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNEntryCriterion
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNExitCriterion
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralEventListener
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralEventListenerPlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTask
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTaskDiscretionaryItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTaskPlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTask
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTaskDiscretionaryItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTaskPlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNIfPart
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNImport
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNManualActivationRule
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNMilestone
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNMilestonePlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNParameterMapping
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragmentDiscretionaryItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanItemControl
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanItemOnPart
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanItemStartTrigger
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessParameter
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTask
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTaskDiscretionaryItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTaskPlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProperty
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNRepetitionRule
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNRequiredRule
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNRole
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNSentry
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStageDiscretionaryItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStagePlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNTextAnnotation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNTimerEventListener
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNTimerEventListenerPlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNUserEventListener
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNUserEventListenerPlanItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration2
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaborationOccurrence
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IColumn
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICombinedFragment
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponentInstance
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponentObject
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICompositeValueSpecification
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConnector
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConnectorEnd
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConstraintElement
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IContinuation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IControlFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationCommunication
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationContainer
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationLink
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICRCAttribute
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICRCCard
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICRCResponsibility
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataStoreNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataType
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBColumn
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBColumnDomain
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBForeignKey
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBIndex
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBIndexDomain
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBSequence
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTable
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTableDomain
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTrigger
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTriggerContainer
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBView
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDecisionNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDecisionPoint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeepHistory
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDependency
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeployment
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeploymentSpecification
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDFDataFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDFDataStore
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDFExternalEntity
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDFProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDiagramVoice
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMBusinessDecision
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMBusinessLogicInstance
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMCondition
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMDecisionRuleFamilyRelationship
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMInfluence
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMRuleFamily
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDocumentationCabinetCabinet
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDocumentationCabinetDrawer
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDocumentationCabinetLink
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDTBDecisionTable
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDTBDecisionTableAssociation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDurationConstraint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDynamicPoint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEntryPoint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEnumerationLiteral
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCAndOperator
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCControlFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCEvent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCFunction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCInformationFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCInformationResource
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCOrganizationUnit
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCOrganizationUnitAssignment
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCOrOperator
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCProcessPath
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCRole
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCSystem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEPCXOROperator
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEpic
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTable
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEvent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExceptionHandler
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExecutionOccurrence
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExitPoint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExtend
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExtensionPoint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFactType
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFinalState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFinalState2
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFishboneCategory
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFishboneCause
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFishboneDiagramModel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFlowFinalNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IForeignKey
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFork
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IForkNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFrame
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFreehand
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGate
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGeneralDurationConstraint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGeneralization
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGeneralizationSet
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGenericConnector
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGlossary
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGlossaryFactTypeAssociation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGuard
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHistoryState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInclude
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IIndex
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInformationFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInformationItem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInitialNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInitialPseudoState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInitialState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInputPin
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInstanceSpecification
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteraction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionActor
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionConstraint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionDiagramDurationConstraint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLine
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLineLink
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLineLinkEnd
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionOccurrence
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionOperand
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterface
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInternalTransition
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IIntervalConstraint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IJoin
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IJoinNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IJunction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IJunctionPoint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILifeLine
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILink
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMember
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMergeNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMessage
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMessageAction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMessageEnd
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMessageTrigger
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMindConnector
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMindLink
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMindMap
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMindMapNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IModel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.INARY
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.INodeInstance
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.INOTE
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IObject
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IObjectFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IObjectNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IOCLine
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IOCUnit
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IOperation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMTypeDef
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IOutputPin
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IOval
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPackage
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IParameter
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IParameterSet
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPermission
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPERTDependency
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPERTLane
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPERTTask
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPluginModelElement
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPluginRelationship
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMProcess
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMProcessLink
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMReceive
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMSend
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPolygon
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPort
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProcedure
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProcedureContainer
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProcedureResultSet
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IQualifier
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRealization
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReception
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRectangle
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRelease
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRequirement
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRequirementDerive
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRequirementModel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRestResource
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRQRefine
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRQTrace
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISatisfy
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISendSignalAction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IShallowHistory
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISignal
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISignalReceipt
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISignalSending
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISignalTrigger
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISlot
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISprint
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISprintTeam
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISprintTeamMember
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState2
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStateCondition
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStateInvariant
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStateMachine
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStereotype
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredClass
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStubState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubActivity
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubConversation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubLevelInFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubLevelOutFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState2
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubsystem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISynchronizationbar
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISynchState
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLAllocate
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLAssociationBlock
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBindingConnector
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBoundReference
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintProperty
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLCopy
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLElementGroup
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLFlowPort
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLFlowProperty
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLFlowSpecification
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLItemFlow
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLParticipantProperty
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLQuantityKind
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLUnit
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLValueType
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISystem
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITable
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITag
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITeam
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITeamMember
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITemplateParameter
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITerminate
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITestCase
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITimeConstraint
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITimeInstance
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITimeMessage
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITimeTrigger
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITimeUnit
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITimingFrame
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITmTask
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITmTaskPool
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITmTaskStage
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITransition
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITransition2
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIButton
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUICheckBox
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIComboBox
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIFrame
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUILabel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIList
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIMenubar
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIPanel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIPasswordField
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIProgressBar
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIRadioButton
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIScrollBar
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUISeparator
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUISlider
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUISpinner
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUITabbedHeader
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUITable
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUITextArea
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUITextField
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIToggleButton
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUITree
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebButtonInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebCheckBoxInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebComboBox
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebFileInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebLabel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebList
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebPanel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebPasswordInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebRadioInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebResetInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebSubmitInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebTextArea
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebTextInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUsage
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCase
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserActivity
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserStory
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserStoryConfirmation
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserStoryConfirmationStep
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserStoryConversation
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserStoryStatus
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserTask
Deprecated.
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IValuePin
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IValueSpecification
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IVariable
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IVerify
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IVisioModel
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IVoice
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWireflowConnector
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWireflowDecisionNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWireflowNode
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWorkflowmaticVariable
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLBinding
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLBindingOperation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLBindingOperationFault
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLBindingOperationInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLBindingOperationOutput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLDefinitions
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLDocumentation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLFault
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLImport
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLInput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLMessage
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLOperation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLOutput
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLPart
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLPort
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLPortType
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLService
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLTypes
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXMLModelAttribute
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXMLModelElement
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXMLModelText
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXMLNamespaceAttribute
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDAll
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDAnnotation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDAny
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDAnyAttribute
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDAppinfo
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDataType
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDAttribute
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDAttributeGroup
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDChoice
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDComplexContent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDComplexType
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDDocumentation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDElement
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDEnumeration
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDExtension
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDField
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDFractionDigits
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDGroup
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDImport
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDInclude
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDKey
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDKeyref
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDLength
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDList
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDMaxExclusive
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDMaxInclusive
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDMaxLength
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDMinExclusive
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDMinInclusive
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDMinLength
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDNotation
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDPattern
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDRedefine
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDRestriction
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDSchema
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDSelector
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDSequence
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDSimpleContent
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDSimpleType
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDTotalDigits
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDUnion
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDUnique
 
addAnalysisItemModel(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDWhiteSpace
 
addAnchor(IAnchor) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addAnnotation(IJavaAnnotation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IJavaAttributeCodeDetail
 
addAnnotation(IJavaAnnotation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IJavaClassCodeDetail
 
addAnnotation(IJavaAnnotation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IJavaOperationCodeDetail
 
addAnnotation(IJavaAnnotation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IJavaParameterCodeDetail
 
addApplicabilityRule(ICMMNApplicabilityRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTaskDiscretionaryItem
 
addApplicabilityRule(ICMMNApplicabilityRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTaskDiscretionaryItem
 
addApplicabilityRule(ICMMNApplicabilityRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTaskDiscretionaryItem
 
addApplicabilityRule(ICMMNApplicabilityRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTaskDiscretionaryItem
 
addApplicabilityRule(ICMMNApplicabilityRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragmentDiscretionaryItem
 
addApplicabilityRule(ICMMNApplicabilityRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addApplicabilityRule(ICMMNApplicabilityRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTaskDiscretionaryItem
 
addApplicabilityRule(ICMMNApplicabilityRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStageDiscretionaryItem
 
addApplication(IXPDLApplication) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addArchiMateApplicationCollaboration(IArchiMateApplicationCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateApplicationCollaboration(IArchiMateApplicationCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addArchiMateApplicationCollaboration(IArchiMateApplicationCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInteraction
 
addArchiMateApplicationCollaboration(IArchiMateApplicationCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInteraction
 
addArchiMateApplicationCollaboration(IArchiMateApplicationCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateApplicationCollaboration(IArchiMateApplicationCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateApplicationCollaboration(IArchiMateApplicationCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateApplicationComponent(IArchiMateApplicationComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateApplicationComponent(IArchiMateApplicationComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addArchiMateApplicationComponent(IArchiMateApplicationComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationFunction
 
addArchiMateApplicationComponent(IArchiMateApplicationComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessFunction
 
addArchiMateApplicationComponent(IArchiMateApplicationComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInteraction
 
addArchiMateApplicationComponent(IArchiMateApplicationComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessProcess
 
addArchiMateApplicationComponent(IArchiMateApplicationComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateApplicationComponent(IArchiMateApplicationComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateApplicationComponent(IArchiMateApplicationComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateApplicationEvent(IArchiMateApplicationEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationEvent
 
addArchiMateApplicationFunction(IArchiMateApplicationFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateApplicationFunction(IArchiMateApplicationFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addArchiMateApplicationFunction(IArchiMateApplicationFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationFunction
 
addArchiMateApplicationFunction(IArchiMateApplicationFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateApplicationFunction(IArchiMateApplicationFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateApplicationFunction(IArchiMateApplicationFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateApplicationInteraction(IArchiMateApplicationInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addArchiMateApplicationInteraction(IArchiMateApplicationInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInteraction
 
addArchiMateApplicationInteraction(IArchiMateApplicationInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateApplicationInteraction(IArchiMateApplicationInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateApplicationInteraction(IArchiMateApplicationInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateApplicationInterface(IArchiMateApplicationInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateApplicationInterface(IArchiMateApplicationInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addArchiMateApplicationInterface(IArchiMateApplicationInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInterface
 
addArchiMateApplicationInterface(IArchiMateApplicationInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateApplicationInterface(IArchiMateApplicationInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateApplicationInterface(IArchiMateApplicationInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateApplicationProcess(IArchiMateApplicationProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationProcess
 
addArchiMateApplicationService(IArchiMateApplicationService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateApplicationService(IArchiMateApplicationService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addArchiMateApplicationService(IArchiMateApplicationService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInterface
 
addArchiMateApplicationService(IArchiMateApplicationService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationService
 
addArchiMateApplicationService(IArchiMateApplicationService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateApplicationService(IArchiMateApplicationService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateApplicationService(IArchiMateApplicationService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateApplicationService(IArchiMateApplicationService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateProduct
 
addArchiMateArtifact(IArchiMateArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateArtifact
 
addArchiMateArtifact(IArchiMateArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateArtifact(IArchiMateArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateArtifact(IArchiMateArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateArtifact(IArchiMateArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateArtifact(IArchiMateArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateArtifact(IArchiMateArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateAssessment(IArchiMateAssessment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssessment
 
addArchiMateBusinessActor(IArchiMateBusinessActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateBusinessActor(IArchiMateBusinessActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addArchiMateBusinessActor(IArchiMateBusinessActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addArchiMateBusinessActor(IArchiMateBusinessActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessActor(IArchiMateBusinessActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessActor(IArchiMateBusinessActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessCollaboration(IArchiMateBusinessCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateBusinessCollaboration(IArchiMateBusinessCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addArchiMateBusinessCollaboration(IArchiMateBusinessCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInteraction
 
addArchiMateBusinessCollaboration(IArchiMateBusinessCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addArchiMateBusinessCollaboration(IArchiMateBusinessCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessCollaboration(IArchiMateBusinessCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessCollaboration(IArchiMateBusinessCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessEvent
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessFunction
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessProcess
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessEvent(IArchiMateBusinessEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessFunction
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInteraction
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessProcess
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessFunction(IArchiMateBusinessFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessInteraction(IArchiMateBusinessInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateBusinessInteraction(IArchiMateBusinessInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateBusinessInteraction(IArchiMateBusinessInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInteraction
 
addArchiMateBusinessInteraction(IArchiMateBusinessInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessProcess
 
addArchiMateBusinessInteraction(IArchiMateBusinessInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessInteraction(IArchiMateBusinessInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessInteraction(IArchiMateBusinessInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessInterface(IArchiMateBusinessInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateBusinessInterface(IArchiMateBusinessInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addArchiMateBusinessInterface(IArchiMateBusinessInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInterface
 
addArchiMateBusinessInterface(IArchiMateBusinessInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addArchiMateBusinessInterface(IArchiMateBusinessInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessInterface(IArchiMateBusinessInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessInterface(IArchiMateBusinessInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessObject(IArchiMateBusinessObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessObject
 
addArchiMateBusinessObject(IArchiMateBusinessObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateContract
 
addArchiMateBusinessObject(IArchiMateBusinessObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessObject(IArchiMateBusinessObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessObject(IArchiMateBusinessObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessObject(IArchiMateBusinessObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateProduct
 
addArchiMateBusinessProcess(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateBusinessProcess(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateBusinessProcess(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addArchiMateBusinessProcess(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessFunction
 
addArchiMateBusinessProcess(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessProcess
 
addArchiMateBusinessProcess(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addArchiMateBusinessProcess(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessProcess(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessProcess(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessRole(IArchiMateBusinessRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateBusinessRole(IArchiMateBusinessRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addArchiMateBusinessRole(IArchiMateBusinessRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessFunction
 
addArchiMateBusinessRole(IArchiMateBusinessRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInteraction
 
addArchiMateBusinessRole(IArchiMateBusinessRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessProcess
 
addArchiMateBusinessRole(IArchiMateBusinessRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addArchiMateBusinessRole(IArchiMateBusinessRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessRole(IArchiMateBusinessRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessRole(IArchiMateBusinessRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInterface
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInterface
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessService
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateBusinessService(IArchiMateBusinessService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateProduct
 
addArchiMateCapability(IArchiMateCapability) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateCapability
 
addArchiMateCommunicationPath(IArchiMateCommunicationPath) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateCommunicationPath
 
addArchiMateCommunicationPath(IArchiMateCommunicationPath) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateCommunicationPath(IArchiMateCommunicationPath) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateCommunicationPath(IArchiMateCommunicationPath) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureFunction
 
addArchiMateCommunicationPath(IArchiMateCommunicationPath) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateCommunicationPath(IArchiMateCommunicationPath) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateCommunicationPath(IArchiMateCommunicationPath) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateCommunicationPath(IArchiMateCommunicationPath) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateCommunicationPathBox(IArchiMateCommunicationPathBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateCommunicationPath
 
addArchiMateCommunicationPathBox(IArchiMateCommunicationPathBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateCommunicationPathBox
 
addArchiMateCommunicationPathBox(IArchiMateCommunicationPathBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateCommunicationPathBox(IArchiMateCommunicationPathBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateCommunicationPathBox(IArchiMateCommunicationPathBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureFunction
 
addArchiMateCommunicationPathBox(IArchiMateCommunicationPathBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateCommunicationPathBox(IArchiMateCommunicationPathBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateCommunicationPathBox(IArchiMateCommunicationPathBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateCommunicationPathBox(IArchiMateCommunicationPathBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateConstraint(IArchiMateConstraint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateConstraint
 
addArchiMateConstraint(IArchiMateConstraint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateConstraint(IArchiMateConstraint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateRequirement
 
addArchiMateContract(IArchiMateContract) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessObject
 
addArchiMateContract(IArchiMateContract) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateContract
 
addArchiMateContract(IArchiMateContract) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateContract(IArchiMateContract) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateContract(IArchiMateContract) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateContract(IArchiMateContract) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateProduct
 
addArchiMateCourseOfAction(IArchiMateCourseOfAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateCourseOfAction
 
addArchiMateDataObject(IArchiMateDataObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDataObject
 
addArchiMateDataObject(IArchiMateDataObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateDataObject(IArchiMateDataObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateDataObject(IArchiMateDataObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateDeliverable(IArchiMateDeliverable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateDeliverable(IArchiMateDeliverable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateDevice(IArchiMateDevice) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateArtifact
 
addArchiMateDevice(IArchiMateDevice) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateDevice(IArchiMateDevice) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateDevice(IArchiMateDevice) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateDevice(IArchiMateDevice) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateDevice(IArchiMateDevice) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateDevice(IArchiMateDevice) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateDistributionNetwork(IArchiMateDistributionNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDistributionNetwork
 
addArchiMateDistributionNetwork(IArchiMateDistributionNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDistributionNetworkBox
 
addArchiMateDistributionNetworkBox(IArchiMateDistributionNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDistributionNetwork
 
addArchiMateDistributionNetworkBox(IArchiMateDistributionNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDistributionNetworkBox
 
addArchiMateDriver(IArchiMateDriver) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDriver
 
addArchiMateEquipment(IArchiMateEquipment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateEquipment
 
addArchiMateFacility(IArchiMateFacility) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateFacility
 
addArchiMateGap(IArchiMateGap) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateGap
 
addArchiMateGoal(IArchiMateGoal) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateGoal
 
addArchiMateGoal(IArchiMateGoal) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateGrouping(IArchiMateGrouping) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateImplementationEvent(IArchiMateImplementationEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateImplementationEvent
 
addArchiMateInfrastructureFunction(IArchiMateInfrastructureFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateInfrastructureFunction(IArchiMateInfrastructureFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateInfrastructureFunction(IArchiMateInfrastructureFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureFunction
 
addArchiMateInfrastructureFunction(IArchiMateInfrastructureFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateInfrastructureFunction(IArchiMateInfrastructureFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateInfrastructureFunction(IArchiMateInfrastructureFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateInfrastructureFunction(IArchiMateInfrastructureFunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateInfrastructureInterface(IArchiMateInfrastructureInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateInfrastructureInterface(IArchiMateInfrastructureInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateInfrastructureInterface(IArchiMateInfrastructureInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureInterface
 
addArchiMateInfrastructureInterface(IArchiMateInfrastructureInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateInfrastructureInterface(IArchiMateInfrastructureInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateInfrastructureInterface(IArchiMateInfrastructureInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateInfrastructureInterface(IArchiMateInfrastructureInterface) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateInfrastructureService(IArchiMateInfrastructureService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateInfrastructureService(IArchiMateInfrastructureService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateInfrastructureService(IArchiMateInfrastructureService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureInterface
 
addArchiMateInfrastructureService(IArchiMateInfrastructureService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureService
 
addArchiMateInfrastructureService(IArchiMateInfrastructureService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateInfrastructureService(IArchiMateInfrastructureService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateInfrastructureService(IArchiMateInfrastructureService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateInfrastructureService(IArchiMateInfrastructureService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateProduct
 
addArchiMateInfrastructureService(IArchiMateInfrastructureService) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateJunction(IArchiMateJunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateLocation(IArchiMateLocation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateLocation(IArchiMateLocation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateLocation(IArchiMateLocation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateMaterial(IArchiMateMaterial) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateMaterial
 
addArchiMateMeaning(IArchiMateMeaning) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateMeaning(IArchiMateMeaning) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateMeaning
 
addArchiMateMeaning(IArchiMateMeaning) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateNetwork(IArchiMateNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateNetwork(IArchiMateNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateNetwork(IArchiMateNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateNetwork(IArchiMateNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNetwork
 
addArchiMateNetwork(IArchiMateNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNetworkBox
 
addArchiMateNetwork(IArchiMateNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateNetwork(IArchiMateNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateNetwork(IArchiMateNetwork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateNetworkBox(IArchiMateNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateNetworkBox(IArchiMateNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateNetworkBox(IArchiMateNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateNetworkBox(IArchiMateNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNetwork
 
addArchiMateNetworkBox(IArchiMateNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNetworkBox
 
addArchiMateNetworkBox(IArchiMateNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateNetworkBox(IArchiMateNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateNetworkBox(IArchiMateNetworkBox) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateNode(IArchiMateNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateArtifact
 
addArchiMateNode(IArchiMateNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateNode(IArchiMateNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateNode(IArchiMateNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateNode(IArchiMateNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateNode(IArchiMateNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateNode(IArchiMateNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateOutcome(IArchiMateOutcome) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateOutcome
 
addArchiMatePlateau(IArchiMatePlateau) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMatePrinciple(IArchiMatePrinciple) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePrinciple
 
addArchiMateProduct(IArchiMateProduct) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateProduct(IArchiMateProduct) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateProduct(IArchiMateProduct) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateProduct
 
addArchiMateRepresentation(IArchiMateRepresentation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateRepresentation(IArchiMateRepresentation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateRepresentation(IArchiMateRepresentation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateRepresentation(IArchiMateRepresentation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateRepresentation
 
addArchiMateRequirement(IArchiMateRequirement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateRequirement(IArchiMateRequirement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateRequirement
 
addArchiMateResource(IArchiMateResource) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateResource
 
addArchiMateStakeholder(IArchiMateStakeholder) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateStakeholder(IArchiMateStakeholder) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateStakeholder(IArchiMateStakeholder) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateStakeholder
 
addArchiMateSystemSoftware(IArchiMateSystemSoftware) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateArtifact
 
addArchiMateSystemSoftware(IArchiMateSystemSoftware) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateSystemSoftware(IArchiMateSystemSoftware) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDevice
 
addArchiMateSystemSoftware(IArchiMateSystemSoftware) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateSystemSoftware(IArchiMateSystemSoftware) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateNode
 
addArchiMateSystemSoftware(IArchiMateSystemSoftware) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateSystemSoftware(IArchiMateSystemSoftware) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateSystemSoftware
 
addArchiMateTechnologyCollaboration(IArchiMateTechnologyCollaboration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateTechnologyCollaboration
 
addArchiMateTechnologyEvent(IArchiMateTechnologyEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateTechnologyEvent
 
addArchiMateTechnologyInteraction(IArchiMateTechnologyInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateTechnologyInteraction
 
addArchiMateTechnologyProcess(IArchiMateTechnologyProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateTechnologyProcess
 
addArchiMateValue(IArchiMateValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateDeliverable
 
addArchiMateValue(IArchiMateValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMatePlateau
 
addArchiMateValue(IArchiMateValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateValue
 
addArchiMateValueStream(IArchiMateValueStream) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateValueStream
 
addArchiMateWorkPackage(IArchiMateWorkPackage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addArchiMateWorkPackage(IArchiMateWorkPackage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addArchiMateWorkPackage(IArchiMateWorkPackage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateLocation
 
addArchiMateWorkPackage(IArchiMateWorkPackage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateWorkPackage
 
addArchitectureRoadmapBar(IArchitectureRoadmapBar) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchitectureRoadmapLane
 
addArchitectureRoadmapLane(IArchitectureRoadmapLane) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchitectureRoadmapModel
 
addArchitectureRoadmapTimeFrame(IArchitectureRoadmapTimeFrame) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchitectureRoadmapModel
 
addArgument(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActionTypeCall
 
addArgument(IValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionOccurrence
 
addArgument(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMessage
 
addArtifact(IArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArtifact
 
addArtifact(IArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeploymentSpecification
 
addArtifact(IArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addArtifact(IArtifact) - Method in interface com.vp.plugin.model.INodeInstance
 
addAssignment(IBPAssignment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataAssociation
 
addAssignment(IBPAssignment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPEndEvent
 
addAssignment(IBPAssignment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPGate
 
addAssignment(IBPAssignment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPGateway
 
addAssignment(IBPAssignment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPIntermediateEvent
 
addAssignment(IBPAssignment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPProcess
 
addAssignment(IBPAssignment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPStartEvent
 
addAssignment(IBPAssignment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addAssignment(IBPAssignment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActor
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArtifact
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAttribute
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration2
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeploymentSpecification
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionActor
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.INARY
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMQualifier
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IQualifier
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISignal
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredClass
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLParticipantProperty
 
addAttribute(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLValueType
 
addAttributeLink(IAttributeLink) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityObject
 
addAttributeLink(IAttributeLink) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponentObject
 
addAttributeLink(IAttributeLink) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLine
 
addAttributeLink(IAttributeLink) - Method in interface com.vp.plugin.model.IObject
 
addAuthorizedRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTaskDiscretionaryItem
 
addAuthorizedRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTaskDiscretionaryItem
 
addAuthorizedRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTaskDiscretionaryItem
 
addAuthorizedRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTaskDiscretionaryItem
 
addAuthorizedRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragmentDiscretionaryItem
 
addAuthorizedRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addAuthorizedRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTaskDiscretionaryItem
 
addAuthorizedRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStageDiscretionaryItem
 
addAuthorizedRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNUserEventListener
 
addAutoAttribute(IAutoAttributeTypeModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAutoAttributeTypeModelContainer
 
addAutoColumn(IAutoColumnTypeModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAutoColumnTypeModelContainer
 
addBaggage(IBaggage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageOwner
 
addBaggageElementSchema(IBaggageElementSchema) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageSchema
 
addBaggageElementSchemaMapping(IBaggageElementSchemaMapping) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageSchemaTransform
 
addBaggageOwner(IBaggageOwner) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageOwnerContainer
 
addBaggagePropertySchemaMapping(IBaggagePropertySchemaMapping) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageSchemaTransform
 
addBaggageRelationship(IBaggageRelationship) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageOwnerRelationship
 
addBaggageSchema(IBaggageSchema) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageSchemaContainer
 
addBaggageSchemaTransform(IBaggageSchemaTransform) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageSchemaContainer
 
addBar(IArchitectureRoadmapBar) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchitectureRoadmapLane
 
addBar(IMigrationRoadmapProjectBar) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapProject
 
addBMMAssessmentCategory(IBMMAssessmentCategory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMAssessmentCategoryContainer
 
addBMMAssetCategory(IBMMAssetCategory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMAssetCategoryContainer
 
addBMMBusinessRuleEnforcementLevel(IBMMBusinessRuleEnforcementLevel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMBusinessRuleEnforcementLevelContainer
 
addBMMInfluencerCategory(IBMMInfluencerCategory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMInfluencerCategoryContainer
 
addBMMInfluencingOrganizationCategory(IBMMInfluencingOrganizationCategory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMInfluencingOrganizationCategoryContainer
 
addBMMOrganizationUnitCategory(IBMMOrganizationUnitCategory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMOrganizationUnitCategoryContainer
 
addBody(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClause
 
addBodyOutput(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClause
 
addBodyOutput(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addBodyPart(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addBookmark(IBookmark) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBookmarkFolder
 
addBookmarkFolder(IBookmarkFolder) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBookmarkFolder
 
addBPAssociation(IBPAssociation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationContainer
 
addBPCallActivity(IBPCallActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addBPCallActivity(IBPCallActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addBPCallActivity(IBPCallActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPCallActivity(IBPCallActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPCallChoreographyActivity(IBPCallChoreographyActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addBPCallChoreographyActivity(IBPCallChoreographyActivity) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPCategoryValue(IBPCategoryValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCategory
 
addBPChoreographySubProcess(IBPChoreographySubProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addBPChoreographySubProcess(IBPChoreographySubProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPChoreographyTask(IBPChoreographyTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addBPChoreographyTask(IBPChoreographyTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPDataInput(IBPDataInput) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPDataInput(IBPDataInput) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPDataObject(IBPDataObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPDataObject(IBPDataObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPDataOutput(IBPDataOutput) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPDataOutput(IBPDataOutput) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPDataStore(IBPDataStore) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPDataStore(IBPDataStore) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPDSimulacianDetails(IBPDSimulacianDetails) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSimContainer
 
addBPEndEvent(IBPEndEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCallActivity
 
addBPEndEvent(IBPEndEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addBPEndEvent(IBPEndEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addBPEndEvent(IBPEndEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPEndEvent(IBPEndEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPEndEvent(IBPEndEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addBPFlowObjectSimulacianModel(IBPFlowObjectSimulacianModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDSimulacianDetails
 
addBPGateway(IBPGateway) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addBPGateway(IBPGateway) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPGateway(IBPGateway) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPGroup(IBPGroup) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationContainer
 
addBPInputElement(IBPInputElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPInputElement
 
addBPInputElement(IBPInputElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPServiceTask
 
addBPIntermediateEvent(IBPIntermediateEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCallActivity
 
addBPIntermediateEvent(IBPIntermediateEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addBPIntermediateEvent(IBPIntermediateEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addBPIntermediateEvent(IBPIntermediateEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPIntermediateEvent(IBPIntermediateEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPIntermediateEvent(IBPIntermediateEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addBPLane(IBPLane) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addBPLane(IBPLane) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPOutputElement(IBPOutputElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPServiceTask
 
addBPPool(IBPPool) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPPool(IBPPool) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationContainer
 
addBPPoolLaneSimulacianModel(IBPPoolLaneSimulacianModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDSimulacianDetails
 
addBpProcedure(IBPProcedure) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addBpProcedure(IBPProcedure) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographyTask
 
addBpProcedure(IBPProcedure) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBpProcedure(IBPProcedure) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addBpProcedureStep(IBPProcedureStep) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPProcedure
 
addBPStartEvent(IBPStartEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCallActivity
 
addBPStartEvent(IBPStartEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addBPStartEvent(IBPStartEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addBPStartEvent(IBPStartEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPStartEvent(IBPStartEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPStartEvent(IBPStartEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addBPSubProcess(IBPSubProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addBPSubProcess(IBPSubProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPSubProcess(IBPSubProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPTask(IBPTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addBPTask(IBPTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addBPTask(IBPTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPTask(IBPTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPTextAnnotation(IBPTextAnnotation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addBPTextAnnotation(IBPTextAnnotation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addBPTextAnnotation(IBPTextAnnotation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationContainer
 
addBPWSPartnerLinkType(IBPWSPartnerLinkType) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLContainer
 
addBPWSPartnerLinkType(IBPWSPartnerLinkType) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLDefinitions
 
addBPWSProperty(IBPWSProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLContainer
 
addBPWSProperty(IBPWSProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLDefinitions
 
addBPWSPropertyAlias(IBPWSPropertyAlias) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLContainer
 
addBPWSPropertyAlias(IBPWSPropertyAlias) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLDefinitions
 
addBPWSQuery(IBPWSQuery) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPWSPropertyAlias
 
addBPWSQuery(IBPWSQuery) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLContainer
 
addBPWSRole(IBPWSRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPWSPartnerLinkType
 
addBPWSRole(IBPWSRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWSDLContainer
 
addBrainstormNoteTag(IBrainstormNoteTag) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBrainstormNoteTagContainer
 
addBRKeyword(IBRKeyword) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBRKeywords
 
addBSElement(IBSElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBSElement
 
addBusinessKey(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMClassDetail
 
addBusinessLogicInstance(IDMBusinessLogicInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMRuleFamily
 
addBusinessRule(IBusinessRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBusinessRuleGroup
 
addBusinessRule(IBusinessRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.IZachmanCell
 
addBusinessRuleType(IBusinessRuleType) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBusinessRuleTypeContainer
 
addCallConversation(ICallConversation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationContainer
 
addCallState(ICallState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addCallState(ICallState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addCaseFileItem(ICMMNCaseFileItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseFile
 
addCaseRole(ICMMNRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCase
 
addCategory(IFishboneCategory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFishboneDiagramModel
 
addCategoryValue(IBPCategoryValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCategory
 
addCause(IFishboneCause) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFishboneCategory
 
addCell(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMBusinessLogicInstance
 
addCell(IRDRevisionLogCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDRevisionLogRow
 
addCentralBufferNode(ICentralBufferNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addCentralBufferNode(ICentralBufferNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addCentralBufferNode(ICentralBufferNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addCentralBufferNode(ICentralBufferNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addCentralBufferNode(ICentralBufferNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addCentralBufferNode(ICentralBufferNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addCentralBufferNode(ICentralBufferNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addCentralBufferNode(ICentralBufferNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addChartHeader(IChartHeader) - Method in interface com.vp.plugin.model.IChartHeaderContainer
 
addChartType(IChartType) - Method in interface com.vp.plugin.model.IChartTypeContainer
 
addCheckListItem(ICheckListItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICheckListItemContainer
 
addCheckPoint(IMigrationRoadmapCheckPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addChild(IShapeUIModel) - Method in interface com.vp.plugin.diagram.IDiagramElement
 
addChild(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IModelElement
 
addChild(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IModelElementParent
Deprecated.
 
addChild(ILogicalViewElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.logicalview.ILogicalViewParent
 
addChild(ILogicalViewElement, int) - Method in interface com.vp.plugin.model.logicalview.ILogicalViewParent
 
addChoice(IChoice) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addClass(IClass) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addClass(IClass) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addClass(IClass) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addClass(IClass) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMContainer
 
addClass(IClass) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredClass
 
addClass(IClass) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
addClass(IClass) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addClass(IClass) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addClassifier(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEnumerationLiteral
 
addClassifier(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInstanceSpecification
 
addClassifier(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILink
 
addClause(IClause) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addCMMNCaseFileItem(ICMMNCaseFileItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseFileItem
 
addCMMNCaseTask(ICMMNCaseTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNCaseTask(ICMMNCaseTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNCaseTaskDiscretionaryItem(ICMMNCaseTaskDiscretionaryItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addCMMNCaseTaskPlanItem(ICMMNCaseTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNCaseTaskPlanItem(ICMMNCaseTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNCaseTaskPlanItem(ICMMNCaseTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNDecisionTask(ICMMNDecisionTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNDecisionTask(ICMMNDecisionTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNDecisionTaskDiscretionaryItem(ICMMNDecisionTaskDiscretionaryItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addCMMNDecisionTaskPlanItem(ICMMNDecisionTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNDecisionTaskPlanItem(ICMMNDecisionTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNDecisionTaskPlanItem(ICMMNDecisionTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTaskPlanItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTaskPlanItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTaskPlanItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTaskPlanItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNMilestonePlanItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragmentDiscretionaryItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTaskPlanItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStageDiscretionaryItem
 
addCMMNEntryCriterion(ICMMNEntryCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStagePlanItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTaskPlanItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTaskPlanItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTaskPlanItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTaskPlanItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragmentDiscretionaryItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTaskDiscretionaryItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTaskPlanItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStageDiscretionaryItem
 
addCMMNExitCriterion(ICMMNExitCriterion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStagePlanItem
 
addCMMNGeneralEventListener(ICMMNGeneralEventListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNGeneralEventListener(ICMMNGeneralEventListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNGeneralEventListenerPlanItem(ICMMNGeneralEventListenerPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNGeneralEventListenerPlanItem(ICMMNGeneralEventListenerPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNGeneralEventListenerPlanItem(ICMMNGeneralEventListenerPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNGeneralTask(ICMMNGeneralTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNGeneralTask(ICMMNGeneralTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNGeneralTaskDiscretionaryItem(ICMMNGeneralTaskDiscretionaryItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addCMMNGeneralTaskPlanItem(ICMMNGeneralTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNGeneralTaskPlanItem(ICMMNGeneralTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNGeneralTaskPlanItem(ICMMNGeneralTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNHumanTask(ICMMNHumanTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNHumanTask(ICMMNHumanTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNHumanTaskDiscretionaryItem(ICMMNHumanTaskDiscretionaryItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addCMMNHumanTaskPlanItem(ICMMNHumanTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNHumanTaskPlanItem(ICMMNHumanTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNHumanTaskPlanItem(ICMMNHumanTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNMilestone(ICMMNMilestone) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNMilestone(ICMMNMilestone) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNMilestonePlanItem(ICMMNMilestonePlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNMilestonePlanItem(ICMMNMilestonePlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNMilestonePlanItem(ICMMNMilestonePlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNPlanFragment(ICMMNPlanFragment) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNPlanFragment(ICMMNPlanFragment) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNPlanFragmentDiscretionaryItem(ICMMNPlanFragmentDiscretionaryItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addCMMNPlanningTable(ICMMNPlanningTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNPlanningTable(ICMMNPlanningTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTask
 
addCMMNPlanningTable(ICMMNPlanningTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTask
 
addCMMNPlanningTable(ICMMNPlanningTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNProcessTask(ICMMNProcessTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNProcessTask(ICMMNProcessTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNProcessTaskDiscretionaryItem(ICMMNProcessTaskDiscretionaryItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addCMMNProcessTaskPlanItem(ICMMNProcessTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNProcessTaskPlanItem(ICMMNProcessTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNProcessTaskPlanItem(ICMMNProcessTaskPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNStage(ICMMNStage) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNStage(ICMMNStage) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNStageDiscretionaryItem(ICMMNStageDiscretionaryItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanningTable
 
addCMMNStagePlanItem(ICMMNStagePlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNStagePlanItem(ICMMNStagePlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNStagePlanItem(ICMMNStagePlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNTimerEventListener(ICMMNTimerEventListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNTimerEventListener(ICMMNTimerEventListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNTimerEventListenerPlanItem(ICMMNTimerEventListenerPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNTimerEventListenerPlanItem(ICMMNTimerEventListenerPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNTimerEventListenerPlanItem(ICMMNTimerEventListenerPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNUserEventListener(ICMMNUserEventListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNUserEventListener(ICMMNUserEventListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCMMNUserEventListenerPlanItem(ICMMNUserEventListenerPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addCMMNUserEventListenerPlanItem(ICMMNUserEventListenerPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addCMMNUserEventListenerPlanItem(ICMMNUserEventListenerPlanItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addCode(IChartCode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IChartType
 
addCollaboration2(ICollaboration2) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration2
 
addCollaborationOccurrence(ICollaborationOccurrence) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addCollaborationOccurrence(ICollaborationOccurrence) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration2
 
addCollaborationOccurrence(ICollaborationOccurrence) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addColorLegend(IColorLegend) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDiagramLegend
 
addColorLegend(IColorLegend) - Method in interface com.vp.plugin.model.IViewpoint
 
addColumn(IDataTableCol) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataTable
 
addColumn(IDBColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBIndex
 
addColumn(IDBColumnDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBIndexDomain
 
addColumn(IDBColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBUniqueConstraint
 
addColumn(IDBColumnDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBUniqueConstraintDomain
 
addColumn(IEntityRecordColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEntityRecordContainer
 
addColumn(IETLTableDiagramColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagram
 
addColumn(IColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IForeignKey
 
addColumn(IColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IIndex
 
addColumn(IRDRevisionLogColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDRevisionLogTemplate
 
addColumn(IColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITable
 
addColumn(IUITableColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUITable
 
addColumn(IColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUniqueConstraint
 
addColumn(IWFAndroidGridViewColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidGridView
 
addColumn(IWFIOSCollectionViewColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSCollectionView
 
addColumn(IWFWebTableColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebTable
 
addColumnCal(IDataTableCal) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataTableCol
 
addColumnOrder(IDBColumnOrder) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBIndex
 
addColumnOrder(IDBColumnOrderDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBIndexDomain
 
addCombinedFragment(ICombinedFragment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFrame
 
addCombinedFragment(ICombinedFragment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionOperand
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaseRelationshipEnd
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasChildrenBaseEndRelationship
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasChildrenBaseModelElement
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasChildrenBaseSimpleRelationship
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasRelationshipBaseEndRelationship
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasRelationshipBaseSimpleRelationship
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasRelationshipHasChildrenBaseSimpleRelationship
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenBaseEndRelationship
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenBaseModelElement
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenBaseSimpleRelationship
 
addComment(IComment) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenNoRelationshipBaseModelElement
 
addComponent(IComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addComponent(IComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addComponent(IWireflowNodeComponent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWireflowNode
 
addComponentInstance(IComponentInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addComponentInstance(IComponentInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponentInstance
 
addComponentInstance(IComponentInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.INodeInstance
 
addComponentObject(IComponentObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponentInstance
 
addCompositeAssociationDBColumn(ICompositeAssociationDBColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMAttributeDetail
 
addCompositeDBTableDBColumn(ICompositeDBTableDBColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMAttributeDetail
 
addCompositeDBTableForeignKey(ICompositeDBTableForeignKey) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMAssociationEndDetail
 
addCompositeValueSpecification(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableOfContentsTemplate
 
addConclusionValue(IDMConclusionValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMRuleFamily
 
addConcurrent(IConcurrent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrent
 
addConcurrent(IConcurrent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLine
 
addConcurrentState(IConcurrentState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addConcurrentState(IConcurrentState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addConcurrentState(IConcurrentState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addConcurrentState(IConcurrentState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addConcurrentState(IConcurrentState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addConcurrentState(IConcurrentState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addConcurrentStateRegion(IConcurrentStateRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addConcurrentStateRegion(IConcurrentStateRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addConcurrentStateRegion(IConcurrentStateRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addCondition(IDMCondition) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMRuleFamily
 
addCondition(IDTBCondition) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDTBDecisionTable
 
addConditionalNode(IConditionalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addConditionalNode(IConditionalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addConditionalNode(IConditionalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addConditionalNode(IConditionalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addConditionalNode(IConditionalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addConditionalNode(IConditionalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addConditionalNode(IConditionalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addConditionalNode(IConditionalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addConnectorDefaultLineModel(IProjectDefaultLineModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addConnectorElementFontModel(IProjectElementFontModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addConnectorFillColorModel(IProjectFillColorModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addConnectorLegend(IConnectorLegend) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDiagramLegend
 
addConnectorLegend(IConnectorLegend) - Method in interface com.vp.plugin.model.IViewpoint
 
addConstrainedElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConstraintElement
 
addConstrainedElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionDiagramDurationConstraint
 
addConstrainedElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IIntervalConstraint
 
addConstrainedElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITimeConstraint
 
addConstraint(IConstraint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addConstraint(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTable
 
addConstraint(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTableDomain
 
addConstraint(IUniqueConstraint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITable
 
addContainedElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityPartition
 
addContext(IUseCase) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCase
 
addContinuation(IContinuation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionOperand
 
addConversationCommunication(IConversationCommunication) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationContainer
 
addConversationCommunication(IConversationCommunication) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubConversation
 
addConversationLink(IConversationLink) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationContainer
 
addConveyed(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInformationFlow
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLinkTrigger
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPManualTask
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPMessageResult
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPMessageTrigger
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPReceiveTask
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPRuleTrigger
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPScriptTask
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSendTask
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPServiceTask
 
addCorrelation(IBPELCorrelation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPUserTask
 
addCorrelationKey(IBPCorrelationKey) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationCommunication
 
addCorrelationKey(IBPCorrelationKey) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubConversation
 
addCorrelationProperty(IBPCorrelationProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCorrelationKey
 
addCorrelationSet(IBPELCorrelationSet) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPEmbeddedSubProcess
 
addCorrelationSet(IBPELCorrelationSet) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addCoveredLifeLine(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICombinedFragment
 
addCoveredLifeLine(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IContinuation
 
addCoveredLifeLine(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionOccurrence
 
addCRCAttribute(ICRCAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICRCCard
 
addCRCResponsibility(ICRCResponsibility) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICRCCard
 
addCrop(IWFDImageCrop) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidImage
 
addCrop(IWFDImageCrop) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSImage
 
addCrop(IWFDImageCrop) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebImage
 
addDataField(IXPDLDataField) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addDataRelationship(IDataRelationship) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataRelationship
 
addDataRelationship(IDataRelationship) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataRelationshipContainer
 
addDataStoreNode(IDataStoreNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addDataStoreNode(IDataStoreNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addDataStoreNode(IDataStoreNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addDataStoreNode(IDataStoreNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addDataStoreNode(IDataStoreNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addDataStoreNode(IDataStoreNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addDataStoreNode(IDataStoreNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addDataStoreNode(IDataStoreNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addDataTable(IDataTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataTable
 
addDataTable(IDataTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataTableContainer
 
addDataTable(IDataTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagramColumn
 
addDataTableQuery(IDataTableQuery) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagram
 
addDBCheckConstraintDomain(IDBCheckConstraintDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTableDomain
 
addDBColumn(IDBColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTable
 
addDBColumn(IDBColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBView
 
addDBColumn(IDBColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProcedureResultSet
 
addDBColumnDomain(IDBColumnDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBColumnDomainContainer
 
addDBColumnDomain(IDBColumnDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTableDomain
 
addDBColumnDomainContainer(IDBColumnDomainContainer) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDomainContainer
 
addDBColumnOrderDomain(IDBColumnOrderDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBIndexDomain
 
addDBColumnUserTypeDomain(IDBColumnUserTypeDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBColumnDomain
 
addDBIndex(IDBIndex) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTable
 
addDBIndexDomain(IDBIndexDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTableDomain
 
addDBSchemaLookup(IDBSchemaLookup) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBLookupContainer
 
addDBTable(IDBTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMContainer
 
addDBTableDomain(IDBTableDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTableDomainContainer
 
addDBTableDomainContainer(IDBTableDomainContainer) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDomainContainer
 
addDBTablespaceLookup(IDBTablespaceLookup) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBLookupContainer
 
addDBTrigger(IDBTrigger) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTriggerContainer
 
addDBUniqueConstraintDomain(IDBUniqueConstraintDomain) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBTableDomain
 
addDBView(IDBView) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMContainer
 
addDecision(IBPSimDecision) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSimInput
 
addDecisionNode(IDecisionNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addDecisionNode(IDecisionNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addDecisionNode(IDecisionNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addDecisionNode(IDecisionNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addDecisionNode(IDecisionNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addDecisionNode(IDecisionNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addDecisionNode(IDecisionNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addDecisionNode(IDecisionNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addDecisionPoint(IDecisionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addDecisionPoint(IDecisionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addDecisionPoint(IDecisionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addDecisionPoint(IDecisionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addDecisionPoint(IDecisionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubActivity
 
addDecisionPoint(IDecisionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addDecisionPoint(IDecisionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addDeepHistory(IDeepHistory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addDefaultBusinessRuleColumn(IGridDiagramColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IZachmanContainer
 
addDefaultGlossaryColumn(IGridDiagramColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IZachmanContainer
 
addDefaultLineModel(IProjectDefaultLineModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addDefaultTaggedValue(IDefaultTaggedValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDefaultTaggedValueContainer
 
addDeferrableTrigger(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFinalState2
 
addDeferrableTrigger(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState2
 
addDeferrableTrigger(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState2
 
addDeliverable(IMigrationRoadmapDeliverable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapProjectBar
 
addDeliverableDependencie(IMigrationRoadmapDeliverableDependency) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addDependency(IDependency) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addDeploymentSpecification(IDeploymentSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArtifact
 
addDeploymentSpecification(IDeploymentSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addDetail(ITemplateTypeBindDetails) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITemplateTypeBindInfo
 
addDFProcess(IDFProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDFProcess
 
addDiagramElement(IDiagramElement) - Method in interface com.vp.plugin.diagram.IDiagramLayer
 
addDiagramElement(IDiagramElement) - Method in interface com.vp.plugin.diagram.IDiagramUIModel
 
addDiagramElementBound(IRDCDiagramElementBounds) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addDiagramElementBound(IRDDiagramElementBounds) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addDiagramElementListener(IDiagramElementListener) - Method in interface com.vp.plugin.diagram.IBaseDiagramElement
 
addDiagramListener(IDiagramListener) - Method in interface com.vp.plugin.diagram.IDiagramUIModel
Add listener on IDiagramUIModel.
addDiagramOverview(IDiagramOverview) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMContainer
 
addDiagramVoice(IDiagramVoice) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDiagramVoiceContainer
 
addDMBusinessLogicInstance(IDMBusinessLogicInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMRuleFamily
 
addDMConclusionValue(IDMConclusionValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMBusinessLogicInstance
 
addDMConclusionValue(IDMConclusionValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMRuleFamily
 
addDMCondition(IDMCondition) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMRuleFamily
 
addDMConditionCell(IDMConditionCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMBusinessLogicInstance
 
addDMSubConditionCell(IDMSubConditionCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDMBusinessLogicInstance
 
addDocumentationCabinetCabinet(IDocumentationCabinetCabinet) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDocumentationCabinetCabinet
 
addDocumentationCabinetDrawer(IDocumentationCabinetDrawer) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDocumentationCabinetCabinet
 
addDurationConstraint(IDurationConstraint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILifeLine
 
addDynamicPoint(IDynamicPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addDynamicPoint(IDynamicPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addDynamicPoint(IDynamicPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addDynamicPoint(IDynamicPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addDynamicPoint(IDynamicPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addEffect(IAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITransition
 
addElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDState
 
addElementProfile(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDState
 
addElementRefQuery(IDataTableQuery) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataTableProperty
 
addElementRefQuery(IDataTableQuery) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagramColumn
 
addEntityRecord(IEntityRecord) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEntityRecordContainer
 
addEntityRecordCell(IEntityRecordCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEntityRecord
 
addEntryPoint(IEntryPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState2
 
addEntryPoint(IEntryPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState2
 
addEnumerationLiteral(IEnumerationLiteral) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addEpic(IEpic) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserActivity
Deprecated.
addEpic(IEpic) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserTask
Deprecated.
addETLTableDiagram(IETLTableDiagram) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataTable
 
addETLTableDiagram(IETLTableDiagram) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagramColumn
 
addETLTableDiagram(IETLTableDiagram) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagramContainer
 
addETLTableDiagramColumn(IETLTableDiagramColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagram
 
addEvent(IEvent) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeferrableEventContainer
 
addExceptionType(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExceptionHandler
 
addExcludedColumn(IETLTableDiagramColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTable
 
addExcludedElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFIElement
 
addExitPoint(IExitPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState2
 
addExitPoint(IExitPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState2
 
addExpansionNode(IExpansionNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addExpansionRegion(IExpansionRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addExpansionRegion(IExpansionRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addExpansionRegion(IExpansionRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addExpansionRegion(IExpansionRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addExpansionRegion(IExpansionRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addExpansionRegion(IExpansionRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addExpansionRegion(IExpansionRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addExpansionRegion(IExpansionRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addExtension(IExtension) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStep
 
addExtension(IExtension) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStepContainer
 
addExtensionRef(IExtension) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStep
 
addExternalInfluencerCategory(IBMMInfluencerCategory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMInfluencerCategoryContainer
 
addFact(IFact) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBusinessRule
 
addFactor(IMaturityAnalysisMaturityFactor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisProcessArea
 
addFactRole(IFactRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFact
 
addFIDiagram(IFIDiagram) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addFIElement(IFIElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addFiField(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addFileObject(IFileObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFileObjectContainer
 
addFillColorModel(IProjectFillColorModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addFinalState(IFinalState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addFinalState(IFinalState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addFinalState(IFinalState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addFinalState(IFinalState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addFinalState(IFinalState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubActivity
 
addFinalState(IFinalState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addFinalState(IFinalState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addFinalState2(IFinalState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addFishboneCategory(IFishboneCategory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFishboneDiagramModel
 
addFishboneCause(IFishboneCause) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFishboneCategory
 
addFishboneCause(IFishboneCause) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFishboneCause
 
addFIText(IFIText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addFlowFinalNode(IFlowFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addFlowFinalNode(IFlowFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addFlowFinalNode(IFlowFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addFlowFinalNode(IFlowFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addFlowFinalNode(IFlowFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addFlowFinalNode(IFlowFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addFlowFinalNode(IFlowFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addFlowFinalNode(IFlowFinalNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addFlowOfEventItem(IFlowOfEventItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFlowOfEventItemContainer
 
addFlowOfEventItemContainer(IFlowOfEventItemContainer) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCaseDescriptionItemContainer
 
addForeignKey(IForeignKey) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITable
 
addForeignKeyConstraint(IDBForeignKeyConstraint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBColumn
 
addFork(IFork) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addForkNode(IForkNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addForkNode(IForkNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addForkNode(IForkNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addForkNode(IForkNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addForkNode(IForkNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addForkNode(IForkNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addForkNode(IForkNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addForkNode(IForkNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addFormalParameter(IXPDLFormalParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addFormalParameter(IXPDLFormalParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXPDLApplication
 
addFrame(IFrame) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFrame
 
addFromOrderBy(IORMAssoOrderBy) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMAssociationDetail
 
addFromViewJoin(IDBViewJoin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBColumn
 
addGate(IBPGate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPGatewayAND
 
addGate(IBPGate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPGatewayComplex
 
addGate(IBPGate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPGatewayDataBasedXOR
 
addGate(IBPGate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPGatewayEventBasedXOR
 
addGate(IBPGate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPGatewayOR
 
addGate(IGate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFrame
 
addGateInProperty(IGate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFrame
 
addGeneralization(IGeneralization) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addGeneralization(IGeneralization) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGeneralizationSet
 
addGenericModel(IGenericModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagram
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaseRelationshipEnd
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEAWorkItemArtifactPage
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGenericModel
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGenericRefValue
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGenericValue
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasChildrenBaseEndRelationship
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasChildrenBaseModelElement
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasChildrenBaseSimpleRelationship
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasRelationshipBaseEndRelationship
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasRelationshipBaseSimpleRelationship
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasRelationshipHasChildrenBaseSimpleRelationship
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisMaturityFactor
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisMaturityFactorValue
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisModel
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisProcessArea
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisStage
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenBaseEndRelationship
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenBaseModelElement
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenBaseSimpleRelationship
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenNoRelationshipBaseModelElement
 
addGenericValue(IGenericValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITempModel
 
addGlossarie(IGlossary) - Method in interface com.vp.plugin.model.IZachmanCell
 
addGlossary(IGlossary) - Method in interface com.vp.plugin.model.IZachmanCell
 
addGlossaryColumn(IGridDiagramColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IZachmanCell
 
addGlossaryTermAttribute(IGlossaryTermAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGlossary
 
addGoals2(IActorGoal) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActor
 
addGridDiagram(IGridDiagram) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGridDiagramContainer
 
addGridDiagramColumn(IGridDiagramColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGridDiagramColumnContainer
 
addGridDiagramColumn(IGridDiagramColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IZachmanCell
 
addGroupMember(IPERTChartMember) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPERTChartMember
 
addHistoryState(IHistoryState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addHistoryState(IHistoryState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addHistoryState(IHistoryState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addHistoryState(IHistoryState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addHistoryState(IHistoryState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubActivity
 
addHistoryState(IHistoryState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addHorizontalPartition(IActivityPartition) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addHtmlDocumentationImage(File) - Method in interface com.vp.plugin.ProjectManager
Import image file into project.
addHtmlDocumentationImage(InputStream) - Method in interface com.vp.plugin.ProjectManager
Import image file into project.
addHumanResource(ITasifierMember) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCase
 
addIndex(IIndex) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITable
 
addInitialNode(IInitialNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addInitialNode(IInitialNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addInitialNode(IInitialNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addInitialNode(IInitialNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addInitialNode(IInitialNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addInitialNode(IInitialNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addInitialNode(IInitialNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addInitialNode(IInitialNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addInitialPseudoState(IInitialPseudoState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addInitialState(IInitialState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addInitialState(IInitialState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addInitialState(IInitialState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addInitialState(IInitialState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addInitialState(IInitialState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubActivity
 
addInitialState(IInitialState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addInitialState(IInitialState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addInitialValue(ISysMLInitialValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAttribute
 
addInitialValue(ISysMLInitialValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPort
 
addInitialValue(ISysMLInitialValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBoundReference
 
addInitialValue(ISysMLInitialValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintProperty
 
addInitialValue(ISysMLInitialValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLFlowPort
 
addInitialValue(ISysMLInitialValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLFlowProperty
 
addInitialValue(ISysMLInitialValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLParticipantProperty
 
addInput(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPInput
 
addInput(IBPInputElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPServiceTask
 
addInput(IBPSimInput) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSimInputGroup
 
addInput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCase
 
addInput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTask
 
addInput(ICMMNDecisionParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecision
 
addInput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTask
 
addInput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTask
 
addInput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTask
 
addInput(ICMMNProcessParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcess
 
addInput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTask
 
addInputElementValue(IBPInputElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPInputElement
 
addInputPin(IInputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAcceptEventAction
 
addInputPin(IInputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityAction
 
addInputPin(IInputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addInputPin(IInputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addInputPin(IInputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISendSignalAction
 
addInputPin(IInputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addInputPin(IInputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addInputProfile(IBPSimInputProfile) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSimProfile
 
addInputProperty(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPIndependentSubProcess
 
addInputSet(IBPInput) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addInputSet(IBPInput) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addInstance(IBaggageInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggage
 
addInstance(IFITextInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFIText
 
addInstance(IWFAndroidCheckBoxInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidCheckBox
 
addInstance(IWFAndroidRadioButtonInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidRadioButton
 
addInstance(IWFWebCheckBoxInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebCheckBox
 
addInstance(IWFWebLabelInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebLabel
 
addInstance(IWFWebRadioButtonInstance) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebRadioButton
 
addInstanceSpecification(IInstanceSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArtifact
 
addInstanceSpecification(IInstanceSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInstanceSpecification
 
addInstanceSpecification(IInstanceSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addInstanceSpecification(IInstanceSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.INodeInstance
 
addInState(IState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityParameterNode
 
addInState(IState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICentralBufferNode
 
addInState(IState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataStoreNode
 
addInState(IState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionNode
 
addInState(IState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInputPin
 
addInState(IState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IObjectNode
 
addInState(IState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IOutputPin
 
addInState(IState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IValuePin
 
addInteraction(IInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addInteraction(IInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
addInteraction(IInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addInteraction(IInteraction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addInteractionActor(IInteractionActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFrame
 
addInteractionActor(IInteractionActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addInteractionLifeLine(IInteractionLifeLine) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFrame
 
addInteractionLifeLine(IInteractionLifeLine) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addInteractionOccurrence(IInteractionOccurrence) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFrame
 
addInteractionOccurrence(IInteractionOccurrence) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionOperand
 
addInteractionOperand(IInteractionOperand) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICombinedFragment
 
addInternalInfluencerCategory(IBMMInfluencerCategory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBMMInfluencerCategoryContainer
 
addInternalTransition(IInternalTransition) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addInternalTransition(ITransition2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addInternalTransition(IInternalTransition) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addInternalTransition(IInternalTransition) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStubState
 
addInternalTransition(IInternalTransition) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addInterruptibleActivityRegion(IInterruptibleActivityRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addInterruptibleActivityRegion(IInterruptibleActivityRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addInterruptibleActivityRegion(IInterruptibleActivityRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addInterruptibleActivityRegion(IInterruptibleActivityRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addInvestmentPoint(IMigrationRoadmapInvestmentPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addItem(IWFAndroidSpinnerItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidSpinner
 
addItem(IWFBootstrapBreadcrumbItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapBreadcrumb
 
addItem(IWFBootstrapButtonGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapButtonGroup
 
addItem(IWFBootstrapDropdownItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapDropdown
 
addItem(IWFBootstrapInputGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapInputGroup
 
addItem(IWFBootstrapListGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapListGroup
 
addItem(IWFBootstrapPopupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapPopup
 
addItem(IWFWebComboBoxItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebComboBox
 
addItemFlow(ISysMLItemFlow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAssociation
 
additionalClientCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbstraction
 
additionalClientCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDependency
 
additionalClientCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeployment
 
additionalClientCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IRealization
 
additionalClientCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IUsage
 
additionalClientIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbstraction
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
additionalClientIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDependency
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
additionalClientIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeployment
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
additionalClientIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IRealization
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
additionalClientIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IUsage
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
additionalSupplierCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbstraction
 
additionalSupplierCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDependency
 
additionalSupplierCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeployment
 
additionalSupplierCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IRealization
 
additionalSupplierCount() - Method in interface com.vp.plugin.model.IUsage
 
additionalSupplierIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbstraction
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
additionalSupplierIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDependency
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
additionalSupplierIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeployment
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
additionalSupplierIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IRealization
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
additionalSupplierIterator() - Method in interface com.vp.plugin.model.IUsage
Returns an iterator over the model elements IModelElement.
addJoin(IJoin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addJoinNode(IJoinNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addJoinNode(IJoinNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addJoinNode(IJoinNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addJoinNode(IJoinNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addJoinNode(IJoinNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addJoinNode(IJoinNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addJoinNode(IJoinNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addJoinNode(IJoinNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addJunction(IJunction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addJunctionPoint(IJunctionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addJunctionPoint(IJunctionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addJunctionPoint(IJunctionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addJunctionPoint(IJunctionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addJunctionPoint(IJunctionPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addLabel(IGlossaryLabel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGlossary
 
addLane(IArchitectureRoadmapLane) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchitectureRoadmapModel
 
addLayerFilter(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFIDiagram
 
addLayerFilter(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFIElement
 
addLayerFilter(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addLevelFormat(IIntValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingSetting
 
addLevelStyle(IStringValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingSetting
 
addLifeLine(ILifeLine) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITimingFrame
 
addLinkedProject(File, Component) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProject
Add the linked project
AddLinkedProjectResult - Enum in com.vp.plugin.model
 
addLock(ILock) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILockContainer
 
addLoopNode(ILoopNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addLoopNode(ILoopNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addLoopNode(ILoopNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addLoopNode(ILoopNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addLoopNode(ILoopNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addLoopNode(ILoopNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addLoopNode(ILoopNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addLoopNode(ILoopNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addLoopSetting(IRDLoopSetting) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addLoopTemplateSetting(IRDLoopTemplateSetting) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addLoopVariable(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addLoopVariablesInput(IInputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addMapping(ICMMNParameterMapping) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTask
 
addMapping(ICMMNParameterMapping) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTask
 
addMapping(ICMMNParameterMapping) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTask
 
addMaturityAnalysisMaturityFactor(IMaturityAnalysisMaturityFactor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisModel
 
addMaturityAnalysisMaturityFactorValue(IMaturityAnalysisMaturityFactorValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisStage
 
addMaturityAnalysisProcessArea(IMaturityAnalysisProcessArea) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisModel
 
addMaturityAnalysisStage(IMaturityAnalysisStage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisModel
 
addMaturityFactor(IMaturityAnalysisMaturityFactor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisModel
 
addMaturityFactorValue(IMaturityAnalysisMaturityFactorValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisStage
 
addMember(IPERTChartMember) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPERTChartModel
 
addMemberType(IXSDSimpleType) - Method in interface com.vp.plugin.model.IXSDUnion
 
addMenuElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIMenu
 
addMenuElement(IUIMenu) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIMenubar
 
addMergeNode(IMergeNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addMergeNode(IMergeNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addMergeNode(IMergeNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addMergeNode(IMergeNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addMergeNode(IMergeNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addMergeNode(IMergeNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addMergeNode(IMergeNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addMergeNode(IMergeNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addMessage(IBPMessage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPParticipant
 
addMessage(IMessage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLineLink
 
addMessage(IMessage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionOperand
 
addMessageEnd(IMessageEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivation
 
addMessageFlow(IBPMessageFlow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographyTask
 
addMessageFlow(IBPMessageFlow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConversationCommunication
 
addMigrationRoadmapCheckPoint(IMigrationRoadmapCheckPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addMigrationRoadmapDeliverable(IMigrationRoadmapDeliverable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapProjectBar
 
addMigrationRoadmapDeliverableDependency(IMigrationRoadmapDeliverableDependency) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addMigrationRoadmapInvestmentPoint(IMigrationRoadmapInvestmentPoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addMigrationRoadmapProgramme(IMigrationRoadmapProgramme) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addMigrationRoadmapProject(IMigrationRoadmapProject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapProgramme
 
addMigrationRoadmapProjectBar(IMigrationRoadmapProjectBar) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapProject
 
addMigrationRoadmapTimeline(IMigrationRoadmapTimeline) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addMigrationRoadmapTransitionTarget(IMigrationRoadmapTransitionTarget) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addMindConnector(IMindConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMindMap
 
addMindLink(IMindLink) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMindMap
 
addMindMapNode(IMindMapNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMindMap
 
addModelTypeTemplate(IRDLoopSettingModelTypeTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDLoopSetting
 
addNamedQuery(IORMNamedQuery) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMClassDetail
 
addNickname(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProject
Add a nickname into this project.
addNode(INode) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addNode(IWFDesktopTreeNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopTree
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArtifact
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPLane
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPool
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeploymentSpecification
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFrame
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInstanceSpecification
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionOperand
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IObject
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMContainer
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRequirement
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubActivity
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addNOTE(INOTE) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISystem
 
addNotePoint(IUseCaseNotePoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCaseNote
 
addNotePoint(IUseCaseNotePoint) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCaseNotePoint
 
addNumberingDetail(IRDNumberingDetails) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHtmlTemplate
 
addNumberingIntValue(IIntValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addNumberingIntValue(IIntValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addObject(IObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addObject(IObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IObject
 
addObject(IObject) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addObjectNode(IObjectNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addObjectNode(IObjectNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addObjectNode(IObjectNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addObjectNode(IObjectNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addObjectNode(IObjectNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addObjectNode(IObjectNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addObjectNode(IObjectNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addObjectNode(IObjectNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addOnPart(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNSentry
 
addOperand(IInteractionOperand) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICombinedFragment
Deprecated.
replaced by addInteractionOperand(IInteractionOperand)
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActor
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArtifact
 
addOperation(IBPELOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPELPortType
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDeploymentSpecification
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionActor
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.INARY
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISignal
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredClass
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addOperation(IOperation) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLValueType
 
addOption(IDBColumnOption) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBFullTextIndex
 
addOption(IUIWebOption) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebComboBox
 
addOption(IUIWebOption) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUIWebList
 
addOrderedElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFIElement
 
addORMContainer(IORMContainer) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMContainer
 
addOrmQualifier(IORMQualifier) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addOrmQualifier(IORMQualifier) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addOrmQualifier(IORMQualifier) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addOrmQualifier(IORMQualifier) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredClass
 
addOrmQualifier(IORMQualifier) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
addOrmQualifier(IORMQualifier) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addOrmQualifier(IORMQualifier) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addOrmQualifier(IORMQualifier) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLFlowSpecification
 
addOtherForm(IAlias) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGlossary
 
addOutput(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPOutput
 
addOutput(IBPOutputElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPServiceTask
 
addOutput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCase
 
addOutput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseTask
 
addOutput(ICMMNDecisionParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecision
 
addOutput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNDecisionTask
 
addOutput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNGeneralTask
 
addOutput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNHumanTask
 
addOutput(ICMMNProcessParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcess
 
addOutput(ICMMNCaseParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNProcessTask
 
addOutputPin(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAcceptEventAction
 
addOutputPin(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityAction
 
addOutputPin(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addOutputPin(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addOutputPin(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISendSignalAction
 
addOutputPin(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addOutputPin(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addOutputProperty(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPIndependentSubProcess
 
addOutputSet(IBPOutput) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addOutputSet(IBPOutput) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addPackage(IPackage) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICollaboration
 
addPackage(IPackage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMContainer
 
addPackage(IPackage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProfile
 
addPackage(IPackage) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISystem
 
addPage(IEAWorkItemArtifactPage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEAWorkItemArtifactPageSet
 
addPaletteShapeType(IViewpointPaletteShapeType) - Method in interface com.vp.plugin.model.IViewpoint
 
addParameter(IParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAction
 
addParameter(IActivityParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addParameter(IBPResourceParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPResource
 
addParameter(IParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEvent
 
addParameter(IActivityParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteraction
 
addParameter(IParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInternalTransition
 
addParameter(IParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMessageAction
 
addParameter(IParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IOperation
 
addParameter(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IORMTypeDef
 
addParameter(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IParameterSet
 
addParameter(IRestResourceParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRestResource
 
addParameter(IActivityParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStateMachine
 
addParameterBinding(IBPResourceParameterBinding) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPActivityResource
 
addParameterBinding(IBPResourceParameterBinding) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPHumanPerformer
 
addParameterBinding(IBPResourceParameterBinding) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPerformer
 
addParameterBinding(IBPResourceParameterBinding) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPPotentialOwner
 
addParameterSet(IParameterSet) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addParameterSet(IParameterSet) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityAction
 
addPart(IBPELPart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPMessage
 
addParticipant(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographySubProcess
 
addParticipant(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPChoreographyTask
 
addParticipantAssociation(IBPParticipantAssociation) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallConversation
 
addPartnerLinkType(IBPELPartnerLinkType) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPParticipant
 
addPERTChartMember(IPERTChartMember) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPERTChartModel
 
addPERTTask(IPERTTask) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPERTLane
 
addPluginModelElement(IPluginModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPluginModelElement
 
addPMDifficulty(IPMDifficulty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMDifficultyContainer
 
addPMDiscipline(IPMDiscipline) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMDisciplineContainer
 
addPMIteration(IPMIteration) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMIterationContainer
 
addPMPhase(IPMPhase) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMPhaseContainer
 
addPMPriority(IPMPriority) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMPriorityContainer
 
addPMProcess(IPMProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMProcess
 
addPMReceive(IPMReceive) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMProcess
 
addPMSend(IPMSend) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMProcess
 
addPMStatus(IPMStatus) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMStatusContainer
 
addPMVersion(IPMVersion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPMVersionContainer
 
addPoint(Point) - Method in interface com.vp.plugin.diagram.IConnectorUIModel
Adding Point to the connector.
addPoint(IPointValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDLine
 
addPoint(IPointValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDPolygon
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAttribute
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.IComponent
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInstanceSpecification
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.INode
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.IPort
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredClass
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addPort(IPort) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLFlowPort
 
addPossibleState(IBPDataObjectState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataInput
 
addPossibleState(IBPDataObjectState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataObject
 
addPossibleState(IBPDataObjectState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataOutput
 
addPredecessorClause(IClause) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClause
 
addPrimaryActor(IActor) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCase
 
addProcedure(IProcedure) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDBSequence
 
addProcedure(IProcedure) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProcedureContainer
 
addProcedureParameter(IProcedureParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProcedure
 
addProcessArea(IMaturityAnalysisProcessArea) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisModel
 
addProfile(IBPSimProfile) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSimProfileGroup
 
addProgramme(IMigrationRoadmapProgramme) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapModel
 
addProject(IMigrationRoadmapProject) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMigrationRoadmapProgramme
 
addProjectDefaultLineModel(IProjectDefaultLineModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addProjectDiagramListener(IProjectDiagramListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProject
 
addProjectElementFontModel(IProjectElementFontModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addProjectFillColorModel(IProjectFillColorModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addProjectListener(IProjectListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProject
 
addProjectModelListener(IProjectModelListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProject
 
addProjectShapeDisplayImage(IProjectShapeDisplayImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addProperty(IBaggageProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggage
 
addProperty(IBPProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPDataObject
 
addProperty(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPELCorrelationSet
 
addProperty(IBPProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPMessage
 
addProperty(IBPProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPParticipant
 
addProperty(IBPProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPProcess
 
addProperty(IBPProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSignalResult
 
addProperty(IBPProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSignalTrigger
 
addProperty(IBPProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addProperty(IBPProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addProperty(ICMMNProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCaseFileItemDefinition
 
addProperty(IJavaAnnotationProperty) - Method in interface com.vp.plugin.model.IJavaAnnotation
 
addPropertyAliase(IBPELPropertyAlias) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPParticipant
 
addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener) - Method in interface com.vp.plugin.model.IModelElement
 
addPropertyParameter(IParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDotNetAttributeCodeDetail
 
addPropertySchema(IBaggagePropertySchema) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaggageElementSchema
 
addQuery(IDataTableQuery) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataTable
 
addQuery(IDataTableQuery) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagram
 
addQuery(IDataTableQuery) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGridDiagram
 
addRaisedException(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IOperation
 
addRaisedException(ICompositeValueSpecification) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReception
 
addRDCDiagramElementBounds(IRDCDiagramElementBounds) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCFileAttachment(IRDCFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCFreeStyleHtmlTemplate(IRDCFreeStyleHtmlTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFreeStylePageTemplate
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCFreeStylePageTemplate(IRDCFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCGroupItem(IRDCGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCHeadingResetBlockEnd(IRDCHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCHeadingResetBlockStart(IRDCHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCImage(IRDCImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCNumberingDetails(IRDCNumberingDetails) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCNumberingDetails(IRDCNumberingDetails) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCPageBreak(IRDCPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCParagraphBreak(IRDCParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCSpacing(IRDCSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCTable(IRDCTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCTableCell(IRDCTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCTableOfContentRow(IRDCTableOfContentRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableOfContentsTemplate
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCTableOfContentsTemplate(IRDCTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCTableRow(IRDCTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCFileAttachment
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCGroupItem
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockEnd
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCHeadingResetBlockStart
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCImage
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCNumberingDetails
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCPageBreak
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCParagraphBreak
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCSpacing
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTable
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableCell
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableRow
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCText
 
addRDCText(IRDCText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDDiagramElementBounds(IRDDiagramElementBounds) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDFileAttachment(IRDFileAttachment) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDFreeStyleHtmlTemplate(IRDFreeStyleHtmlTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFreeStylePageTemplate
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDFreeStylePageTemplate(IRDFreeStylePageTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDGroupItem(IRDGroupItem) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDHeadingResetBlockEnd(IRDHeadingResetBlockEnd) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDHeadingResetBlockStart(IRDHeadingResetBlockStart) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDHtmlTemplate(IRDHtmlTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDImage(IRDImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDLoopSetting(IRDLoopSetting) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDLoopTemplateSetting(IRDLoopTemplateSetting) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDNumberingDetails(IRDNumberingDetails) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDNumberingDetails(IRDNumberingDetails) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHtmlTemplate
 
addRDNumberingDetails(IRDNumberingDetails) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDNumberingSetting(IRDNumberingSetting) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDOOTemplate(IRDOOTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDPageBreak(IRDPageBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDPageBreakTemplate(IRDPageBreakTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDParagraphBreak(IRDParagraphBreak) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDRevisionLogCell(IRDRevisionLogCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDRevisionLogRow
 
addRDRevisionLogColumn(IRDRevisionLogColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDRevisionLogTemplate
 
addRDRevisionLogRow(IRDRevisionLogRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDRevisionLogTemplate
 
addRDRevisionLogTemplate(IRDRevisionLogTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDSectionTemplate(IRDSectionTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDSectionTemplate(IRDSectionTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramOption
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDSpacing(IRDSpacing) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDStyle(IRDStyle) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDRevisionLogTemplate
 
addRDStyle(IRDStyle) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDStyleRepository
 
addRDStyleRepository(IRDStyleRepository) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDTable(IRDTable) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDTableCell(IRDTableCell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDTableOfContentRow(IRDTableOfContentRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableOfContentsTemplate
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDTableOfContentsTemplate(IRDTableOfContentsTemplate) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDTableRow(IRDTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRDTableStyle(IRDTableStyle) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDStyleRepository
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDFileAttachment
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDGroupItem
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockEnd
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDHeadingResetBlockStart
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDImage
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDNumberingDetails
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDOOTemplate
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDPageBreak
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDParagraphBreak
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSpacing
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTable
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableCell
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableRow
 
addRDText(IRDText) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDText
 
addRealization(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInformationFlow
 
addRealizeTo(IStringValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBrainstormNoteTag
 
addRealizingActivityEdge(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInformationFlow
 
addRealizingConnector(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInformationFlow
 
addRealizingMessage(IMessage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInformationFlow
 
addReception(IReception) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addReception(IReception) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
addReception(IReception) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addReception(IReception) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addRedefinedConnector(IConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConnector
 
addRedefinedConnector(IConnector) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBindingConnector
 
addRedefinedProperty(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAssociationEnd
 
addRedefinedProperty(IAttribute) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAttribute
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.diagram.IDiagramUIModel
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBaseRelationshipEnd
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasChildrenBaseEndRelationship
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasChildrenBaseModelElement
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasChildrenBaseSimpleRelationship
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasRelationshipBaseEndRelationship
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasRelationshipBaseSimpleRelationship
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IHasRelationshipHasChildrenBaseSimpleRelationship
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenBaseEndRelationship
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenBaseModelElement
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenBaseSimpleRelationship
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.INoChildrenNoRelationshipBaseModelElement
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReferenceContainer
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IShell
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidButton
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidCheckBox
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidDialog
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidGridView
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidImage
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidListView
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidMenu
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidPhone
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidPhoneDrawer
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidProgress
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidProgressBar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidRadioButton
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidRankingStar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidSeekBar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidSpinner
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidSwitch
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidTabHost
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidTablet
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidTabletDrawer
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidTextField
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidToasts
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidToggleButton
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapBadge
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapBreadcrumb
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapButton
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapButtonGroup
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapDropdown
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapInputGroup
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapListGroup
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapPanel
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapPopup
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFBootstrapTab
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopAccordionPanel
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopDialog
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopFrame
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopMenu
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopMenuBar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopPanel
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopScrollBar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopSpinner
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopSplitBar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopToolbar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopTree
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDLine
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDOval
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDPolygon
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDRectangle
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDState
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSActionSheet
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSAlertView
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSButton
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSCollectionView
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSDatePicker
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSGroupedTableView
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSImage
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSPageControl
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSPickerView
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSPlainTableView
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSProgressView
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSSearchBar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSSegmentedControl
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSSlider
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSSplitView
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSStepper
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSSwitch
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSTabBar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSTextField
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSToolbar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIPad
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIPadActionSheet
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIPadPopover
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIPhone
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebAnnotation
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebBrowser
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebButton
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebCheckBox
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebComboBox
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebDatePicker
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebImage
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebLabel
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebPanel
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebProgressBar
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebRadioButton
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebTable
 
addReference(IReference) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebTextField
 
addReferencedTable(ITable) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITable
 
addRefValue(IGenericRefValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGenericModel
 
addRegion(IRegion) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState2
 
addRelatedProcesse(IArchiMateApplicationProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationFunction
 
addRelatedProcesse(IArchiMateBusinessProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessFunction
 
addRelatedProcesse(IArchiMateTechnologyProcess) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateInfrastructureFunction
 
addReportDiagramDetails(IReportDiagramDetails) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetailsContainer
 
addReportDiagramOption(IReportDiagramOption) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramDetails
 
addReportDocInfo(IReportDocInfo) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramOption
 
addReportHeaderFooterBlock(IReportHeaderFooterBlock) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSectionTemplate
 
addReportPageInfo(IReportPageInfo) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDSectionTemplate
 
addReportWatermarkOption(IReportWatermarkOption) - Method in interface com.vp.plugin.model.IReportDiagramOption
 
addRepresented(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInformationItem
 
addRequestBodie(IRestResourceRequestBody) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRestResource
 
addRequiredResource(IBPSimRequiredResource) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPFlowObjectSimulacianModel
 
addRequirement(IRequirement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRequirement
 
addRequirement(IRequirement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCase
 
addResource(IBPSimResource) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSimResourceGroup
 
addResource(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addResource(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addResourceProfile(IBPSimResourceProfile) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSimProfile
 
addResponseBodie(IRestResourceResponseBody) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRestResource
 
addResult(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPMultipleResult
 
addResult(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addResult(IOutputPin) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addRetrievalExpression(IBPCorrelationPropertyRetrievalExpression) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPCorrelationProperty
 
addReturnParameter(IProcedureParameter) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProcedure
 
addRole(IBPRole) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPELPartnerLinkType
 
addRow(IRDCTableOfContentRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDCTableOfContentsTemplate
 
addRow(IRDRevisionLogRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDRevisionLogTemplate
 
addRow(IRDTableOfContentRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDTableOfContentsTemplate
 
addRow(IWFAndroidGridViewRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidGridView
 
addRow(IWFAndroidListViewRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidListView
 
addRow(IWFAndroidMenuRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFAndroidMenu
 
addRow(IWFDesktopMenuRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopMenu
 
addRow(IWFIOSCollectionViewRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFIOSCollectionView
 
addRow(IWFWebTableRow) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFWebTable
 
addRule(IDTBRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDTBDecisionTable
 
addRule(IBusinessRule) - Method in interface com.vp.plugin.model.IZachmanCell
 
addRuleActionValue(IDTBRuleActionValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDTBDecisionTable
 
addRuleColumn(IGridDiagramColumn) - Method in interface com.vp.plugin.model.IZachmanCell
 
addRuleConditionValue(IDTBRuleConditionValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDTBDecisionTable
 
addScenario(IStepContainer) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUserStory
Deprecated.
addSchema(IBPELSchema) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPParticipant
 
addScopeArtifactScope(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataTableCol
 
addScopeArtifactScope(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagramColumn
 
addScopeModelElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRDRevDiffScope
 
addSecondaryPool(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPSubProcess
 
addSecondaryPool(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPTask
 
addSelectedElement(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.IFIElement
 
addSendSignalAction(ISendSignalAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addSendSignalAction(ISendSignalAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addSendSignalAction(ISendSignalAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addSendSignalAction(ISendSignalAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addSendSignalAction(ISendSignalAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addSendSignalAction(ISendSignalAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addSendSignalAction(ISendSignalAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addSendSignalAction(ISendSignalAction) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addSentrie(ICMMNSentry) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNCasePlanModel
 
addSentrie(ICMMNSentry) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNPlanFragment
 
addSentrie(ICMMNSentry) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICMMNStage
 
addSeparatorLocation(IIntValue) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDesktopToolbar
 
addSequenceNode(ISequenceNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addSequenceNode(ISequenceNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addSequenceNode(ISequenceNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConditionalNode
 
addSequenceNode(ISequenceNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExpansionRegion
 
addSequenceNode(ISequenceNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInterruptibleActivityRegion
 
addSequenceNode(ISequenceNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addSequenceNode(ISequenceNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISequenceNode
 
addSequenceNode(ISequenceNode) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStructuredActivityNode
 
addSetupPart(IModelElement) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILoopNode
 
addShallowHistory(IShallowHistory) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addShapeDisplayImage(IProjectShapeDisplayImage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addShapeElementFontModel(IProjectElementFontModel) - Method in interface com.vp.plugin.model.IProjectFormat
 
addShapeLegend(IShapeLegend) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDiagramLegend
 
addShapeLegend(IShapeLegend) - Method in interface com.vp.plugin.model.IViewpoint
 
addShell(IShell) - Method in interface com.vp.plugin.model.IShellContainer
 
addSignalReceipt(ISignalReceipt) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addSignalSending(ISignalSending) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addSlot(ISlot) - Method in interface com.vp.plugin.model.IEnumerationLiteral
 
addSlot(ISlot) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInstanceSpecification
 
addSlot(ISlot) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILink
 
addSortColumnInfo(ISortColumnInfo) - Method in interface com.vp.plugin.model.IDataTable
 
addSortColumnInfo(ISortColumnInfo) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagram
 
addSortColumnInfo(ISortColumnInfo) - Method in interface com.vp.plugin.model.IGridDiagram
 
addSortColumnInfo(ISortColumnInfo) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISortColumnInfoContainer
 
addSortColumnInfoInProperty(ISortColumnInfo) - Method in interface com.vp.plugin.model.IETLTableDiagram
 
addSprintTeam(ISprintTeam) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISprint
Deprecated.
addSprintTeamMember(ISprintTeamMember) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISprintTeam
Deprecated.
addStage(IMaturityAnalysisStage) - Method in interface com.vp.plugin.model.IMaturityAnalysisModel
 
addStakeholder(IViewpointStakeholder) - Method in interface com.vp.plugin.model.IViewpoint
 
addState(IState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ICallState
 
addState(IState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentState
 
addState(IState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IConcurrentStateRegion
 
addState(IState) - Method in interface com.vp.plugin.model.IState
 
addState(IState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState
 
addState(IState) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISwimLane
 
addState2(IState2) - Method in interface com.vp.plugin.model.IRegion
 
addStateCondition(IStateCondition) - Method in interface com.vp.plugin.model.ILifeLine
 
addStateInvariant(IStateInvariant) - Method in interface com.vp.plugin.model.IInteractionLifeLine
 
addStateMachine(IStateMachine) - Method in interface com.vp.plugin.model.IClass
 
addStateMachine(IStateMachine) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISubmachineState2
 
addStateMachine(IStateMachine) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLActivityBlock
 
addStateMachine(IStateMachine) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLBlock
 
addStateMachine(IStateMachine) - Method in interface com.vp.plugin.model.ISysMLConstraintBlock
 
addStateScenario(IWFDStateScenario) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDState
 
addStateScenario(IWFDStateScenario) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFScenario
 
addStateScenario(IWFDStateScenario) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWireflowDecisionNode
 
addStateScenario(IWFDStateScenario) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWireflowNode
 
addStateStepExtension(IWFDStateStepExtension) - Method in interface com.vp.plugin.model.IExtension
 
addStateStepExtension(IWFDStateStepExtension) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStep
 
addStateStepExtension(IWFDStateStepExtension) - Method in interface com.vp.plugin.model.IWFDState
 
addStep(IBPProcedureStep) - Method in interface com.vp.plugin.model.IBPProcedureStep
 
addStep(IStep) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStep
 
addStep(IStep) - Method in interface com.vp.plugin.model.IStepContainer
 
addStep(ITestCaseStep) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITestCase
 
addStep(ITestCaseStep) - Method in interface com.vp.plugin.model.ITestCaseStep
 
addStepContainer(IStepContainer) - Method in interface com.vp.plugin.model.IUseCase
 
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbstraction
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAbstraction
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAcceptEventAction
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAcceptEventAction
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAction
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAction
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActionState
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActionState
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivation
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivation
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivity
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityAction
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityAction
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityEdgeConnector
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityEdgeConnector
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityFinalNode
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityFinalNode
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityObject
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityObject
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityObjectFlow
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityObjectFlow
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityParameter
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityParameter
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityParameterNode
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityParameterNode
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityPartition
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivityPartition
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActivitySwimlane2
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActor
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IActor
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAnyTrigger
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IAnyTrigger
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAccess
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAccess
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAggregation
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAggregation
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationCollaboration
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationComponent
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationEvent
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationEvent
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationFunction
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationFunction
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInteraction
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInteraction
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInterface
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationInterface
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationProcess
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationProcess
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationService
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateApplicationService
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateArtifact
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateArtifact
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssessment
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssessment
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssignment
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssignment
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssociation
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateAssociation
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessActor
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessCollaboration
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessEvent
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessEvent
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessFunction
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessFunction
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInteraction
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInteraction
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInterface
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessInterface
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessObject
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessObject
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessProcess
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessProcess
Add a stereotype IStereotype into this model element.
addStereotype(String) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
 
addStereotype(IStereotype) - Method in interface com.vp.plugin.model.IArchiMateBusinessRole
Add a stereotype IStereotype into this model el